Våre fotavtrykk

10.05.2021.
tags: bjella&co, business models, co-creation, compassion, culture, mindset, sustainability, transformation

Jeg tilbringer mye tid på jærstrendene. Der hav møter sand blir fotavtrykkene mine tydelig markert mens jeg går. Kort tid etter vil bølgene viske bort sporene slik at alle fysiske avtrykk fra meg er forsvunnet, og bare min egen viten om stien jeg valgte er lagret i minnet. Igjen har naturen fått tilbake sine naturlige former og balanse. 

De siste årene har næringsliv og samfunn opplevd store omstillinger, spesielt innen teknologi, industri og klima. Effekten av korona har ytterligere forsterket endringene vi står i. Når verden stopper opp får vi tid til å reflektere, vi blir mer bevisste våre handlinger og ser ting fra nye perspektiver. Dette har bidratt til innsikt som har rokket ved våre vaner og utfordret både ledelses- og arbeidsmetoder, spesielt med hensyn til å ta ansvar og bidra til en mer bærekraftig samfunnsutvikling.

Bjella Investments har blant annet prosjekter innen eiendom og stedsutvikling. Som leder tar jeg ansvar for å levere på en trippel bunnlinje, dvs å ivareta avkastning parallelt med klima og samfunnsmessige utfordringer. I eiendoms – og byggebransjen ser vi tre fokusområder fremover. 1) For å håndtere økende urbanisering må vi bygge smartere, investere i kollektivtransport og parallelt evne å ivareta kulturarv og bymiljø. Frem mot 2030 forventes det at 60% av verdens befolkning bor i byer.  2) Vi må redusere vårt forbruk og bli mer sirkulære. Bygg- og eiendomsbransjen står for 40% av de globale klimautslippene. 3) Sosial bærekraft med ivaretakelse av mennesket og helse. Korona har bidratt til en drastisk økning i ensomhet og isolasjon, spesielt blant unge. Mennesket har et grunnleggende behov for å tilhøre og blir sett. Sosial bærekraft handler om å tilrettelegge for gode bomiljø og møtesteder som bidrar til sosialt mangfold, nærhet, omsorg og nettverk. 

Nye lov- og dokumentasjonskrav er en viktig katalysator for endring i næringslivet. Implementering av EU sin nye taksonomi for eiendom- og kapitalforvaltning bidrar til å sette bærekraft i system. Et grunnleggende skifte er også avhengig av andre viktige faktorer. I følge en nylig undersøkelse utført av McKinsey er den største hindringen for transformasjon knyttet til fastlåste bedriftskulturer. I undersøkelsen fremkommer det at endring av nettopp kultur og etablering av nye arbeidsmetoder er de største driverne for bærekraftige skifter. Påfølgende faktorer som er viktig for endring er lederskap, visjon, strategi og teknologi. 

Fremtidens leder har ansvar for å drive bærekraftig i henhold til lovkrav, men også et ansvar om å ivareta en bærekraftig arbeidskultur og forretningsmodell. Hvordan implementeres dette inn i prosjekter samtidig som jeg har fokus på lønnsom drift? Hvilken innsikt trenger jeg som leder for å gjennomføre nødvendige transformasjonsprosesser? Hvilke typer samarbeidsmetoder, forretningsmodeller og hvilken kultur må etableres for å drive frem en bærekraftig utvikling?

Selskapet har over tid gjennomført flere store endringsprosesser. Vi er et familieselskap som siden 1887 har drevet med gårdsdrift på Bjelland i Hommersåk, Sandnes. På 1970-tallet opplevde Norge et skifte, hvor vi gikk fra å drive med jordbruk og fiske, til at sysselsettingen beveget seg over i industri- og informasjonsnæringer. Parallelt med gårdsdrift startet min far bilgrossistselskapet Auto Industri Service. På samme tid pumpet partnerne på Ekofisk opp det første oljefunn i Nordsjøen, og oljeeventyret i regionen ble en sterk katalysator for veksten i det norske velferdssamfunnet, bilindustrien og vårt familieselskap.

De siste årene har Bjella Investments gjennomført et generasjonsskifte. I denne omstillingsprosessen har det som leder vært naturlig å vise åpenhet, bygge tillit og samhold mot familie, styret og samarbeidspartnere. Kommunikasjon, erfaringsutveksling og forankring av verdier har vært viktig i utarbeidelsen av felles mål og operasjonalisering av ny strategi for selskapet. 

Selskapet har gjennom det siste århundret gått fra landbruk til bilindustri, og deretter over til eiendom- og kapitalforvaltning. I dag står vi foran et nytt skifte – det såkalte grønne skifte.  Næringslivet skal omstille seg fra å utvinne ressurser og områder, til i større grad foredle ressurser og gjenoppbygge økosystem. Innen landbruk, som er viktig for vår region, må det investeres i ny teknologi som bidrar til mer bærekraftige matsystem i takt med at verden endrer sine matvaner. 

I en artikkel fra Financial Times argumenteres det for et behov for et enhetlig globalt bærekraftskompass. Ledere, styrer og selskap finner det krevende å navigere i alle de nye ESG- kravene, og det er enkelt å miste helhetsperspektivet i beslutningsprosesser. Vi har utviklet vårt «indre forretningskompass», Bjella & Co. Dokumentet beskriver vår arbeidsmetode basert på 6 overordnede retningslinjer: Communities, Consumption, Compassion, Competence, Co-partners og Co-creation, som skal bidra til økt samskaping i et bærekraftperspektiv. Samskaping handler om å samarbeide mot et felles mål som bidrar til kunnskapsdeling, innsikt og trippel bunnlinje på tvers av bedrifter og bransjer. Dette er krevende nybrottsarbeid og vi er avhengige av gode møteplasser for å etablere tillit og samhold, samt utveksle erfaring. Et av våre samskapingsprosjekter er Porsgarden på Forus, hvor vi ser på muligheten for å fasilitere for et fellesskap og kompetansehus for forskning, ny teknologi, bærekraftig matproduksjon og gjenbruk. Her ønsker vi å kombinere bærekraft med samhandling. 

I mine turer langs stranden henter jeg inspirasjon og får tid til ettertanke, og slik gjenfinner jeg min balanse. Det ikoniske diktet “Footprints in the sand” fikk meg til å reflektere over mine fotavtrykk som leder gjennom de siste årene. Jeg har blant annet fått erfare at en viktig driver for transformasjon er min egen evne til å endre tankesett og vaner. Som leder har jeg også erfart at jeg trenger støtte fra andre. Gode partnere som kan løfte meg og bidra med ressurser gjennom vanskelige perioder er viktig.

I menneskets og næringslivets reise mot å gjenskaffe balansen med naturen, har vi kun tatt noen få skritt. Erkjennelsen er at vi må jobbe mot felles bærekraftsmål og at næringslivet og hver enkelt bedrift må gjøre grep. I Bjella Investments har vi startet implementeringen av vår bærekraftstrategi og etablert nye forretningsmodeller for våre prosjekter. Men som leder sitter jeg fortsatt med mange spørsmål og få konkrete svar på hvordan håndtere utfordringene vi står overfor på best mulig måte med størst mulig effekt.

Som i diktet “Footprints in the sand” så er vi alle en del av et større narrativ og samskaping handler om måten vi sammen håndterer våre fotavtrykk. Vi har lagt bak oss et krevende år som følge av korona-epidemien. Veien videre mot et mer bærekraftig samfunn byr på mange utfordringer og vil kreve hardt arbeid. Som selskap er Bjella Investments langsiktige, og må foreta helhetlige og godt forankrede beslutninger samtidig som vi viser mot til å være en pioneer, som våger å prøve og feile i prosessen. Som mennesker må vi vise empati, skaffe ny kunnskap, og inspirere gjennom tøffe tider. Fra næringslivets side handler det om samarbeid, åpenhet og erfaringsutveksling på tvers. I fellesskap kan vi kanskje i større grad bidra til en fremtid hvor vi løfter hverandre for å redusere våre felles fotavtrykk.  

Referanser: 

  1. FN bærekraftsmål: link
  2. Grønn byggallianse: link
  3. Psykologtidskiftet.no: link
  4. McKinsey rapport 
  5. FT.com: artikkel 04.2021, artikkel 01.2020 
  6. Finansavisen: artikkel 03.2021
  7. Bjella & co:  link
  8. “Footprints in the sand”: dikt, info
  9. Fotograf: Runa Andersen