Our footprints

10.05.2021.
tags: norwegian/english

Våre fotavtrykk

Jeg tilbringer mye tid på jærstrendene. Der hav møter sand blir fotavtrykkene mine tydelig markert mens jeg går. Kort tid etter vil bølgene viske bort sporene slik at alle fysiske avtrykk fra meg er forsvunnet, og bare min egen viten om stien jeg valgte er lagret i minnet. Igjen har naturen fått tilbake sine naturlige former og balanse. 

De siste årene har næringsliv og samfunn opplevd store omstillinger, spesielt innen teknologi, industri og klima. Effekten av korona har ytterligere forsterket endringene vi står i. Når verden stopper opp får vi tid til å reflektere, vi blir mer bevisste våre handlinger og ser ting fra nye perspektiver. Dette har bidratt til innsikt som har rokket ved våre vaner og utfordret både ledelses- og arbeidsmetoder, spesielt med hensyn til å ta ansvar og bidra til en mer bærekraftig samfunnsutvikling.

Bjella Investments har blant annet prosjekter innen eiendom og stedsutvikling. Som leder tar jeg ansvar for å levere på en trippel bunnlinje, dvs å ivareta avkastning parallelt med klima og samfunnsmessige utfordringer. I eiendoms – og byggebransjen ser vi tre fokusområder fremover. 1) For å håndtere økende urbanisering må vi bygge smartere, investere i kollektivtransport og parallelt evne å ivareta kulturarv og bymiljø. Frem mot 2030 forventes det at 60% av verdens befolkning bor i byer.  2) Vi må redusere vårt forbruk og bli mer sirkulære. Bygg- og eiendomsbransjen står for 40% av de globale klimautslippene. 3) Sosial bærekraft med ivaretakelse av mennesket og helse. Korona har bidratt til en drastisk økning i ensomhet og isolasjon, spesielt blant unge. Mennesket har et grunnleggende behov for å tilhøre og blir sett. Sosial bærekraft handler om å tilrettelegge for gode bomiljø og møtesteder som bidrar til sosialt mangfold, nærhet, omsorg og nettverk. 

Nye lov- og dokumentasjonskrav er en viktig katalysator for endring i næringslivet. Implementering av EU sin nye taksonomi for eiendom- og kapitalforvaltning bidrar til å sette bærekraft i system. Et grunnleggende skifte er også avhengig av andre viktige faktorer. I følge en nylig undersøkelse utført av McKinsey er den største hindringen for transformasjon knyttet til fastlåste bedriftskulturer. I undersøkelsen fremkommer det at endring av nettopp kultur og etablering av nye arbeidsmetoder er de største driverne for bærekraftige skifter. Påfølgende faktorer som er viktig for endring er lederskap, visjon, strategi og teknologi. 

Fremtidens leder har ansvar for å drive bærekraftig i henhold til lovkrav, men også et ansvar om å ivareta en bærekraftig arbeidskultur og forretningsmodell. Hvordan implementeres dette inn i prosjekter samtidig som jeg har fokus på lønnsom drift? Hvilken innsikt trenger jeg som leder for å gjennomføre nødvendige transformasjonsprosesser? Hvilke typer samarbeidsmetoder, forretningsmodeller og hvilken kultur må etableres for å drive frem en bærekraftig utvikling?

Selskapet har over tid gjennomført flere store endringsprosesser. Vi er et familieselskap som siden 1887 har drevet med gårdsdrift på Bjelland i Hommersåk, Sandnes. På 1970-tallet opplevde Norge et skifte, hvor vi gikk fra å drive med jordbruk og fiske, til at sysselsettingen beveget seg over i industri- og informasjonsnæringer. Parallelt med gårdsdrift startet min far bilgrossistselskapet Auto Industri Service. På samme tid pumpet partnerne på Ekofisk opp det første oljefunn i Nordsjøen, og oljeeventyret i regionen ble en sterk katalysator for veksten i det norske velferdssamfunnet, bilindustrien og vårt familieselskap.

De siste årene har Bjella Investments gjennomført et generasjonsskifte. I denne omstillingsprosessen har det som leder vært naturlig å vise åpenhet, bygge tillit og samhold mot familie, styret og samarbeidspartnere. Kommunikasjon, erfaringsutveksling og forankring av verdier har vært viktig i utarbeidelsen av felles mål og operasjonalisering av ny strategi for selskapet. 

Selskapet har gjennom det siste århundret gått fra landbruk til bilindustri, og deretter over til eiendom- og kapitalforvaltning. I dag står vi foran et nytt skifte – det såkalte grønne skifte.  Næringslivet skal omstille seg fra å utvinne ressurser og områder, til i større grad foredle ressurser og gjenoppbygge økosystem. Innen landbruk, som er viktig for vår region, må det investeres i ny teknologi som bidrar til mer bærekraftige matsystem i takt med at verden endrer sine matvaner. 

I en artikkel fra Financial Times argumenteres det for et behov for et enhetlig globalt bærekraftskompass. Ledere, styrer og selskap finner det krevende å navigere i alle de nye ESG- kravene, og det er enkelt å miste helhetsperspektivet i beslutningsprosesser. Vi har utviklet vårt «indre forretningskompass», Bjella & Co. Dokumentet beskriver vår arbeidsmetode basert på 6 overordnede retningslinjer: Communities, Consumption, Compassion, Competence, Co-partners og Co-creation, som skal bidra til økt samskaping i et bærekraftperspektiv. Samskaping handler om å samarbeide mot et felles mål som bidrar til kunnskapsdeling, innsikt og trippel bunnlinje på tvers av bedrifter og bransjer. Dette er krevende nybrottsarbeid og vi er avhengige av gode møteplasser for å etablere tillit og samhold, samt utveksle erfaring. Et av våre samskapingsprosjekter er Porsgarden på Forus, hvor vi ser på muligheten for å fasilitere for et fellesskap og kompetansehus for forskning, ny teknologi, bærekraftig matproduksjon og gjenbruk. Her ønsker vi å kombinere bærekraft med samhandling. 

I mine turer langs stranden henter jeg inspirasjon og får tid til ettertanke, og slik gjenfinner jeg min balanse. Det ikoniske diktet “Footprints in the sand” fikk meg til å reflektere over mine fotavtrykk som leder gjennom de siste årene. Jeg har blant annet fått erfare at en viktig driver for transformasjon er min egen evne til å endre tankesett og vaner. Som leder har jeg også erfart at jeg trenger støtte fra andre. Gode partnere som kan løfte meg og bidra med ressurser gjennom vanskelige perioder er viktig.

I menneskets og næringslivets reise mot å gjenskaffe balansen med naturen, har vi kun tatt noen få skritt. Erkjennelsen er at vi må jobbe mot felles bærekraftsmål og at næringslivet og hver enkelt bedrift må gjøre grep. I Bjella Investments har vi startet implementeringen av vår bærekraftstrategi og etablert nye forretningsmodeller for våre prosjekter. Men som leder sitter jeg fortsatt med mange spørsmål og få konkrete svar på hvordan håndtere utfordringene vi står overfor på best mulig måte med størst mulig effekt.

Som i diktet “Footprints in the sand” så er vi alle en del av et større narrativ og samskaping handler om måten vi sammen håndterer våre fotavtrykk. Vi har lagt bak oss et krevende år som følge av korona-epidemien. Veien videre mot et mer bærekraftig samfunn byr på mange utfordringer og vil kreve hardt arbeid. Som selskap er Bjella Investments langsiktige, og må foreta helhetlige og godt forankrede beslutninger samtidig som vi viser mot til å være en pioneer, som våger å prøve og feile i prosessen. Som mennesker må vi vise empati, skaffe ny kunnskap, og inspirere gjennom tøffe tider. Fra næringslivets side handler det om samarbeid, åpenhet og erfaringsutveksling på tvers. I fellesskap kan vi kanskje i større grad bidra til en fremtid hvor vi løfter hverandre for å redusere våre felles fotavtrykk.  

Our footprints

“I spend a lot of time on the Jæren beaches in Norway. Where the sea connects with sand, my footprints are clearly marked as I walk. Shortly after, the waves erase the traces so that all physical imprints from me disappear, and only my own awareness of the path I chose is stored in memory. Once again, nature has regained its natural shapes and balance.

In recent years, business and society have experienced significant transformations, especially in technology, industry, and climate. The impact of the pandemic has further intensified the changes we are undergoing. When the world pauses, we have time to reflect, become more conscious of our actions, and see things from new perspectives. This has contributed to insights that have disrupted our habits and challenged both leadership and work methods, especially concerning taking responsibility and contributing to more sustainable societal development.

Bjella Investments has projects in real estate sector, and as a leader, I take responsibility for delivering on a triple bottom line, i.e., ensuring returns parallel with climate and societal challenges. In the real estate and construction industry, we see three focus areas for the future. 1) To address increasing urbanization, we must build smarter, invest in public transport, and concurrently preserve cultural heritage and urban environments. By 2030, it is expected that 60% of the world’s population will live in cities. 2) We must reduce our consumption and become more circular. The real estate and construction sector accounts for 40% of global carbon emissions. 3) Social sustainability with a focus on human well-being and health. The pandemic has contributed to a drastic increase in loneliness and isolation, especially among the younger generations. Humans have a fundamental need to belong and feel seen. Social sustainability involves creating good living environments and meeting places that contribute to social diversity, proximity, care, and networks.

New legislation are important catalysts for change in business. The implementation of the EU’s new taxonomy for real estate and financial is a positive push for sustainability. A fundamental shift also depends on other key factors. According to a recent McKinsey survey, the biggest obstacle to transformation is related to closed corporate cultures. The survey reveals that changing culture and establishing new work methods are the main drivers of a sustainable shift. Subsequent factors crucial for change include leadership, vision, strategy, and technology.

The future leader has a responsibility to operate sustainably according to legal requirements but also a responsibility to maintain a sustainable work culture and business model. How do we implemented in sustainability strategies and maintain profitable? What insights do I need as a leader to carry the necessary transformation processes? What types of collaboration methods, business models, and culture must be established to drive sustainable development?

The company has undergone several major changes over time. We are a family business that has been involved in farming at Bjelland in Hommersåk, Sandnes, since 1887. In the 1970s, Norway experienced a shift from agriculture and fishing to industrial and information sectors. Alongside farming, my father started the automotive wholesale company, Auto Industri Service. At the same time, partners at Ekofisk in the North Sea discovered the first oil, and the oil adventure in the region became a strong catalyst for the growth of the Norwegian welfare state, the automotive industry, and our family business.

In recent years, Bjella Investments has undergone a generational change. In this restructuring process, as a leader, it has been natural to demonstrate openness, build trust, and foster unity among family, the board, and collaborators. Communication, exchange of experiences, and anchoring values have been important in developing common goals and operationalizing a new strategy for the company.

Over the past century, the company has shifted from agriculture to the automotive industry, and then to real estate and capital management. Today, we stand at the brink of a new shift—the so-called green shift. Businesses are to transition from resource extraction to a greater focus on refining resources and rebuilding ecosystems. In agriculture, crucial for our region, there is a need to invest in new technology that contributes to more sustainable food systems as the world changes its dietary habits.

An article from the Financial Times argues that there is a need for a united global sustainability compass. Leaders, boards, and companies find it challenging to navigate all the new ESG requirements, and it is easy to lose the holistic perspective in decision-making processes. We have developed our ‘inner business compass,’ Bjella & Co. The document describes our working method based on six overarching guidelines: Communities, Consumption, Compassion, Competence, Co-partners, and Co-creation, aiming to contribute to increased collaboration in a sustainability perspective. Collaboration involves working towards a common goal that promotes knowledge sharing, insight, and a triple bottom line across business sectors. This is challenging pioneer work, and we depend on good meeting places to establish trust and unity and to exchange insights. One of our co-creation projects is Porsgarden in Forus, where we explore the possibility of facilitating a community and competence center for research, new technology, sustainable food production, and recycling. Here, we aim to combine sustainability with collaboration.

In my walks along the beach, I find inspiration and time for reflection, rediscovering my balance. The iconic poem ‘Footprints in the Sand’ made me reflect on my footprints as a leader over the past years. I have experienced that a crucial driver for transformation is my ability to change mindset and habits. As a leader, I’ve also learned that I need support from others. Good partners who can uplift me and provide resources during challenging periods are essential.

In th journey to restore balance with nature, we have taken only a few steps. The realization is that we must work towards common sustainability goals, and each business must make changes. At Bjella Investments, we have started implementing our sustainability strategy and establishing new business models for our projects. But as a leader, I still have many questions and few concrete answers on how to handle the challenges we face in the best possible way with the greatest possible impact.

As in the poem ‘Footprints in the Sand,’ we are all part of a larger narrative, and co-creation is about how we collectively manage our footprints. We have left behind a challenging year due to the coronavirus epidemic. The road ahead towards a more sustainable society poses many challenges and will require hard work. As a family office its important to have long term strategy while having the courage to be a pioneer, and dare to try and fail in the process. As humans, we must show empathy, acquire new knowledge, and inspire through tough times. From the business side, it is about collaboration, openness, and exchanging experiences across business sectors. Together, we can contribute to a future where we uplift one another to reduce our collective footprints.”

Referanser: 

  1. FN bærekraftsmål: link
  2. Grønn byggallianse: link
  3. Psykologtidskiftet.no: link
  4. McKinsey rapport 
  5. FT.com: artikkel 04.2021, artikkel 01.2020 
  6. Finansavisen: artikkel 03.2021
  7. Bjella & co:  link
  8. “Footprints in the sand”: dikt, info
  9. Fotograf: Runa Andersen