Bærekraftig byutvikling

30.04.2021.

Bjella Investments har prosjekter innen eiendom og stedsutvikling. Innen bærekraftig byutvikling ser vi tre fokusområder fremover:

1) For å håndtere økende urbanisering må vi bygge smartere, investere i kollektivtransport og parallelt evne å ivareta kulturarv og bymiljø. Frem mot 2030 forventes det at 60% av verdens befolkning bor i byer. 

2) Vi må redusere vårt forbruk, gjennoppbygge økosystem og bli mer sirkulære. Bygg- og eiendomsbransjen står for 40% av de globale klimautslippene. Sirkulærøkonomi er avhengig av et helhetlig og vertikalt samarbeid på tvers av verdikjeden. Vi må utvikle nye arbeidsmetoder og forretningsmodeller som reduserer forbruk og bidrar til bærekraftig transformasjon i bygg -og eiendomsbransjen.

3) Sosial bærekraft med ivaretakelse av mennesket og helse. Korona har bidratt til en drastisk økning i ensomhet og isolasjon, spesielt blant unge. Mennesket har et grunnleggende behov for å tilhøre og blir sett. Sosial bærekraft handler om å tilrettelegge for gode bomiljø og møtesteder som bidrar til sosialt mangfold, nærhet, omsorg og nettverk. 

Transformasjonsområdet – Sandnes indre havn

Et av våre partner prosjekt er Straen Brygge som er den del av et større transformasjonsområde i Sandnes Indre Havn. I samarbeid med MAD Arkitekter har vi utviklet en mulighetstudie hvor formålet/ideen har vært å transformere området langs Straen Brygge og Strandgata til et urbant sentrumsområde med en blanding av bolig og næring i et grønt og maritimt miljø, samt legge til rette for en attraktiv sjøpromenade langs fjorden med offentlig småbåthavn og bademuligheter.

Området planlegges utviklet med en bymessig, variert og åpen kvartalsbebyggelse som ivaretar identitet og historiske strukturer samt lokalt økosystem og miljø. Ved å ha fokus på en variert utbygging ivaretas den historiske Strandgatebebyggelsen som var byens opprinnelse og det moderne sentrum som nå utvikles etter industriens utflytting.

Det er lagt vekt på store felles områder, aktiviteter og grønt areal. Kontakt med vann og en videre forlengelse av sjø promenaden er essensielt. Tilknytning til offentlig transport og sykkelsti, samt nærhet til etablert bolig og næringsvirksomhet gjør området til et mangfoldig møtested. Les mer om mulighetsstudien her.

Referanser:

  1. FN bærekraftsmål: link
  2. Grønn byggallianse: link
  3. Psykologtidskiftet.no: link
  4. Illustrasjonsbilde: MAD